Verkoopsvoorwaarden – Selectair cadeaubonnen

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Art. I – Bindende kracht

Enkel deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van alle andere van toepassing op de verhouding tussen Selectair (met zetel te B-1800 Vilvoorde, Mechelsesteenweg 518 C02 – ondernemingsnummer BE0422875557) en de Klant.

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de voornoemde algemene en/of bijzondere voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere voorwaarden en/of de
overeenkomst.

Art. II – Uitvoeringsmodaliteiten

Selectair beheert een online systeem waarbij de Klant een cadeaubon aankoopt en deze automatisch na betaling via e-mail of per post, afhankelijk van de voorkeur van de Klant, ontvangt. Deze cadeaubon kan verzilverd worden bij één van de Selectair reiskantoren in België.

De cadeaubon kan enkel worden uitgereikt indien de Klant beschikt over een correct e-mailadres of postadres.

Elke cadeaubon wordt bij gebruik ontwaard en kan dus slechts één keer gebruikt worden.

De cadeaubon is één jaar geldig en kan enkel worden verzilverd bij de aangeduide Selectair kantoren die te vinden zijn op www.selectair.be.

Art. III – Aansprakelijkheid

Selectair kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor de directe schade veroorzaakt aan de Klant of de Begunstigde door de eigen fout of nalatigheid en dat slechts ten belope van de door haar verzekeraar gedekte bedragen. Deze bedragen kunnen op eenvoudig verzoek worden verkregen.

Vorderingen wegens verborgen gebreken dienen op straffe van verval in rechte te worden ingesteld ten laatste 2 maanden na het ontdekken van het gebrek en ten aanzien van de niet-consument geldt een vervaltermijn van 1 jaar vanaf de aankoop van de cadeaubon.

Selectair is niet verantwoordelijk voor de goederen of diensten die de Klant betaalt met de aangekochte cadeaubon.

Selectair is niet verantwoordelijk indien de Klant een foutief e-mailadres of postadres van zichzelf en/of de begunstigde invoert. Bovendien draagt Selectair geen enkele verantwoordelijkheid indien de cadeaubon na verzending al dan niet toevallig in handen van een derde valt.

Selectair is niet verantwoordelijk voor problemen met de uitvoering van de betaling door de Klant. Selectair doet hiervoor beroep op de professionele diensten van CCV ter verzekering van de veiligheid van online betalingen.

Art. IV Overmacht

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding, behalve die voor gedane kosten, worden beëindigd in geval van onmogelijkheid tot uitvoering of geschorst in geval van ernstige bemoeilijking ervan ten gevolge van overmacht of imprevisie.

Art. V Bevoegdheid en toepasselijk recht

In geval van klacht of betwisting zijn enkel de rechtbanken en vredegerecht van het gerechtelijk kanton van de maatschappelijke zetel van Selectair bevoegd.

Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.